Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej także jako: „RODO” Zakład Handlu Sprzętem Rolniczym 'Bielecki', informuje, iż:

  1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zakład Handlu Sprzętem Rolniczym 'Bielecki', 08-400 Garwolin Sulbiny, ul. Warszawska 25, NIP: 826-10-00-925, adres e-mail: biuro@bielecki-maszyny.pl(„Administrator“).
  2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z ewentualnymi roszczeniami przysługującymi Stronom w związku z zawarciem niniejszej umowy.
  3. Odbiorcą Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby działające w ramach struktur Administratora, w tym pracownicy, podmioty świadczące usługi na rzecz Spółki związane z realizacją i obsługą zawartej z Państwem umowy, w tym podmioty świadczące usługi prawne, inne doradcze, informatyczne, księgowo-finansowe, audytorskie, kurierskie, dostawcze, prawne, telekomunikacyjne. 
  4. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. W przypadku wszczęcia postępowań mających na celu dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszej umowy, Pani/ Pana/Państwa dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań.  
  5. Ma/Mają Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz prawo ograniczenia przetwarzania do czasu pozwalającego Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych. Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana/Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.   
  6. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana/Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  7. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych. 
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
  9. W przypadku dodatkowych pytań o szczegóły jak wykonywać swoje prawa, należy kontaktować się za pomocą następującego adresu e-mail: biuro@bielecki-maszyny.pl lub zapoznać się z Polityką Poufności dostępną w siedzibie Administratora lub na stronie www.bielecki-maszyny.pl.

PLIKI DO POBRANIAPomagamy w uzyskaniu dotacji unijnych, finansowania fabrycznego oraz innych form finansowania.